ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీకు వెన్ను నొప్పి బాధ ఉండదు | Back Pain Treatment In Telugu | Suryaa News

Published on September 30, 2017ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీకు వెన్ను నొప్పి బాధ ఉండదు | Back Pain Treatment In Telugu | Suryaa News

Back pain is a common reason for absence from work and doctor visits. … Pain in the lower back may be linked to the bony lumbar spine, discs between the vertebrae, ligaments around the spine and discs, spinal cord and nerves, lower back muscles, abdomen and pelvic internal organs, and the skin around the lumbar area.

Visit Toy with Toys